صفحه اعضای گروه مرکزی

تب‌های اولیه

Row Picture Name and Family Status
1 اوحدی، یاسمن / معاونت منابع انسانی
2 دودانگه، زهره / معاونت روابط عمومی
3 رجبی، رضا / معاونت حقوقی، مالی و اداری
4 رحمانی، جبار / معاونت پژوهشی و آموزشی
5 سیارپور، فاطمه / معاونت انتشارات و مدیر مرکز اسناد
6 شیخان، مهسا / معاونت روابط بین المللی
7 فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ