افغانستان

هاشمی مقدم، ا.، 1394،  سفر به سرزمین آریایی ها، افغانستان، با همکاری نشر گهرشید. ( در دست انتشار)