مناسک و آیین‌های شیعی هند

رحمانی، ج..، 1391، مناسک و آیین‌های شیعی در هند، تهران: خیمه (با همکاری انسان شناسی و فرهنگ)