زن ها، شیرها، روباه ها

فکوهی، ن.، 1394، زن ها، شیرها، روباه ها، مجموعه یادداشت ها، گفتگو ها و مقالات دررباره زنان و زنانگی، تهران: انتشارات انسان شناسی و فرهنگ (در دست انتشار)