رزومه

روان کاو و روان درمانگر

تحصیلات :

دكتراي تخصصي روان شناسي از دانشگاه هامبورگ با گرايش هاي تخصصي تحولي- باليني ، بيماريهاي روان - تني و روان درماني روان كاوانه

دانش آموخته ي دانشگاه هاي تهران ، هامبورگ و كالج روان كاوي آلمان (کللگ)

فعالیت های حرفه ای :

عضو موسس مركز خدمات روان شناسي سياووشان و فعاليت هاي باليني، آموزشي، پژوهشي و ميان رشته اي در اين مركز

عضو گروه روان شناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي. مدرس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گروه روان شناسي باليني در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا و نظارت و راهنمايي پايان نامه هاي پژوهشي و نيز كارورزي هاي باليني

فعالیت های علمی، پژوهشی :

مقاله ها و كتاب هايي از او در زمینه ی روان کاوی فرویدی و روان شناسی منتشر شده است كه برخي از آنها عبارت هستند از:

جوانان و جامعه از ديدگاه روان شناسي (درآمدي بر روان شناسي تحولي اجتماعي) (1388)

جستارهايي در روان كاوي و روان شناسي (1392)

همكاري در ترجمه ي " ضمير نا آگاه " نوشته ي زيگموند فرويد (1392)

همكاري در تاليف كتاب هزار واژه ي پزشكي (1393)