غربی

رزومه

مدیر گروه فرهنگ خراسان

پیشینه آموزشی 

  • دکتری انسان‌شناسی(درحال تحصیل) ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  • کارشناسی ارشد انسان‌شناسی(1393)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

عنوان پایان‌نامه : " آیین‎ها به‌مثابه عناصر حل تعارض در جوامع روستایی: بررسی سویه‎های اجتماعی و فرهنگی سه آیین عاشورایی در ششتمد سبزوار" (استاد راهنما: دکتر ابراهیم فیاض، استاد مشاور: دکتر جلال الدین رفیع فر)

  • کارشناسی انسان‌شناسی(1391) ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران