فراسوی بن بست پسا – ساختارگرا در انسانشناسی توسعه(1)

جان تی. فریدمن ترجمه آرمان شهرکی

بخش اول
طی سالهای اخیر، انسانشناسان به مطالعه مهم و نوآورانه ای مبادرت ورزیده اند که ساده نمودن و اجتناب ناپذیر ساختن فرایند توسعه را رد میکند. با این حال، انسانشناسی توسعه در مهمترین بخش، قویا به پارادایم پسا-ساختارگرا منضم است. آیا پس از گذشت دو دهه هنوز هم نقد پسا-ساختارگرا به تسلط  قاطع خویش بر انسانشناسی توسعه ادامه میدهد؟ چرا انسانشناسان قادر نبوده اند تا انسانشناسی توسعه، یا خود توسعه فی نفسه را به پیش ببرند؟ اینها پرسشهاس اساسی هستند که در این مقاله بدانها خواهیم پرداخت. اگر بخواهیم مشخص تر سخن گوییم؛ چنین عنوان گشته که انسان شناسی توسعه به بن بست رسیده و به تفسیری تماما ساختاری از فرایند توسعه محدود گشته است؛ سازه ای که نه تنها ساختار را بر فاعلیت رجحان بخشیده؛ بلکه بر منازعات نیز هژمونی دارد. با بهره گیری از قومنگاری انجام شده در یک مورد جالب توجه توسعه ای در شمال غرب نامیبیا، این مقاله، با ارایه همزمان یک جهت گیری مجدد نظری و احیای روش شناختی، ضمن ترسیم و تشریح طرحی پیشنهادی، مسیری جهت حرکت به جلو برای انسان شناسی توسعه فراهم می آورد.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شهرکی، آرمان

مطالب نویسنده