انسان شناسی و توسعه

آرتورو اسکوبار ترجمه: آرمان شهرکی

اسکوبار در این مقاله ی مفصل و در عین حال پیچیده، به موضوع محوریِ نسبت غامض و متناقض میان انسان شناسی و توسعه پرداخته و در صدد حل آن چیزی است که خود معادله ی انسان شناسی-توسعه می نامد. مقاله در چهار قسمت مهم ارایه می گردد.
در قسمتهای اول و دوم به تبیین، تشریح و تمیز میان دو مفهوم انسان شناسی توسعه ای و انسان شناسی(از) توسعه میپردازد. دو سنخ از انسان شناسی که ریشه در نگره های متفاوت واقعیت اجتماعی دارند؛ یکی بر اقتصاد سیاسی و فرهنگ و دیگری بر فُرمهای نسبتا جدید تحلیل، به زبان و دلالت اهمیت میدهند. قسمت سوم با تکیه بر کارها و آثار سه انسان شناس معروف، نویسنده از ورای مفاهیم نگره و رویه به دنبال گذر از بن بست ایجاد شده در نتیجه ی تعامل میان انسان شناسی توسعه و انسان شناسی توسعه ای است. قسمت چهارم با بحث پیرامون نیازمندیهای انسان شناسی جهانی شدن و پسا-توسعه، تحلیل را بسط میدهد.
قسمتهای اول و دوم از لحاظ نظری بخشهای اصلی مقاله را تشکیل میدهند. در این بخش ضمن رد اینکه توسعه یک امر مسلم یا (fact) و توصیف گر حقیقی واقعیت است؛ به تحلیلهای مبتنی بر زبانشناختی و معنی در ساخت واقعیت اجتماعی که در پساساختارگرایی مطرح است؛ پل زده میشود.نویسنده تاکید میکند که بر خلاف نگره های لیبرال متکی بر فردگرایی و بازار، و نظریه های مارکسیستی تولید محور، پساساختارگرایی نقش زبان و معنی در ساخت واقعیت اجتماعی را برجسته میسازد. زبان و گفتمان بعنوان بازتاب واقعیت اجتماعی نگریسته نمیشوند؛ بلکه سازنده آنند؛ از خلال زبان و گفتمان است که واقعیت اجتماعی بنحو گریزناپذیری آغاز میشود.برای خواندن این مقاله در اینجا کلیک کنید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شهرکی، آرمان

مطالب نویسنده